14  DỰ ÁN 1   Thiết lập Dimension Style  - Ghi kích thước cho mặt bên rãnh

Thiết lập Dimension Style (kiểu đường kích thước)
1. Khởi động AutoCAD (nếu chưa bật)
2. Mở (Open) bản vẽ BuoiHoc2a.dwg
3. (0:00-2:05)  Gọi lệnh DimensionStyle (D)  Kích mouse phải vào style có tên “Standard” chọn Rename và đổi tên thành KT40  Chọn Modify  Vào tab Text  Chọn Textstyle (bấm vào nút “…”)  Chọn New  Đặt Style name: S40  Chọn Font name = romans.shx  Các thông số như mặc định  Chọn Apply  Chọn Close  Chọn Textstyle là S40  Chọn Text Color = Green  Nhập Text height = 80  Trong mục Text placement: chọn Vertical = Above  Nhập Offset from dim line = 40  Trong mục Text Alignment: chọn Aligned with dimension line
4. (2:05-4:10)  Chuyển sang tab Primary Units  Trong mục Linear dimensions: đặt Precision=0  Trong mục Angular dimensions: đặt Units format=Degrees Minutes Seconds (độ phút giây)  Đặt Precision=0d00’00”
5. (4:11-4:40)  Chuyển sang tab Symbols and Arrows  Trong mục Arrowheads: Đặt Arrow size=40  Chọn một kiểu Arrowheads tùy ý.
6. (4:41-6:38)  Chuyển sang tab Lines  Trong mục Dimension lines  Chọn Color=Yellow  Chọn Baseline spacing=40  Trong mục Extension lines  Chọn Color=Yellow  Chọn Extend beyound dim lines=40  Chọn Offset from origin=40  Bấm OK  Bấm Set Current  Bấm Close

Ghi kích thước cho mặt bên rãnh
1. (6:40-10:40)  Gọi lệnh Linear (DLI)  Ghi kích thước theo phương đứng / ngang  Bấm chọn điểm đầu  Bấm chọn điểm cuối  Bấm chọn điểm đặt kích thước (gọi lại lệnh Linear (DLI) bằng phím Enter)
2. Chú ý 1: Có thể Bấm H hoặc V để chỉ định ghi kích thước theo phương ngang (Horizontal) hoặc phương đứng (Vertical) nếu như AutoCAD nhận định sai
3. Chú ý 2: Hiệu chỉnh đường kích thước  Chọn đường kích thước cần hiệu chỉnh  Bấm mouse vào điểm Grips (màu xanh)  Kéo đến vị trí phù hợp
4. Chú ý 3: Ghi kích thước chi tiết trước  Sau đó ghi kích thước tổng thể sau

Nguồn: https://xanhtube.com/

SHARE