Bài tập 3: Thiết lập ý định | Chữa lành bằng năng lượng (Tác giả: Abby Wynne)

“Bài tập 3: Thiết lập ý định” giúp bạn giải thích được những vấn đề trong Chương 2 của cuốn sách “Chữa lành bằng năng lượng” (Tác giả: Abby Wynne).
Ý định là cơ sở của việc chữa lành. Bạn cần phải lập một ý định chữa lành trước khi sự chữa lành xảy ra. Một ý định chữa lành phải phù hợp với tất cả các khía cạnh của bản thân bạn, tất cả các khía cảnh của tâm hồn bạn.
—————
Thông tin về cuốn sách và bài tập: http://datsach.thientrithuc.com.vn/chua-lanh-bang-nang-luong

Nguồn: https://xanhtube.com/

SHARE