Bước 1 - Thiết lập ví Meta Mask và mạng BSC

Thêm mạng BSC trên Meta Mask: – Network Name: Binance Smart Chain – New RPC URL: https://bsc-dataseed.binance.org/ – ChainID: 56 – Symbol: BNB …

Nguồn: https://xanhtube.com/

SHARE