ĐOÀN TÀU KỲ LẠ -TÀU HOẢ HOẠT HÌNH .

Strange train.
See vietnamese trains.
We are the vietnamese train. The train will pass north south – south north.
We recorded the moments that we went through and the lives of people when we went down the ship.
___________
Đoàn tàu kỳ lạ.
Xem những đoàn tàu lửa Việt Nam.
Chúng tôi là đoàn tàu Viêt Nam. Đoàn tàu sẽ duy chuyển theo tuyến đường Bắc Nam – Nam Bắc.
Chúng tôi ghi lại những khoảng khắc mà chúng tôi đi qua và những cảnh sinh hoạt của người dân khi lên xuống tàu.

ĐOÀN TÀU KỲ LẠ -TÀU HOẢ HOẠT HÌNH .

ĐOÀN TÀU KỲ LẠ -TÀU HOẢ HOẠT HÌNH .


Tác giả: PHUC THAI TRAIN.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *