em không cần son môi vì 5 phút sau son sẽ trôi vì anh - Hữu Nhân live session 3

#LeHuuNhan #lehuunhan #saocungduoc #Binz
em không cần son môi vì 5 phút sau son sẽ trôi vì anh – Hữu Nhân live session 3
sao cũng được
sáng tác Binz
anh đếch cần gì ngoài em
sáng tác Đen
cover by Hữu Nhân

Nguồn: https://xanhtube.com/

SHARE