FireAnt Metakit - 001. Hướng dẫn thiết lập FireAnt Metakit phiên bản mới

Thiết lập cấu hình FireAnt Metakit gồm:
1. Thiết lập thư mục lưu dữ liệu
2. Lựa chọn ứng dụng PTKT sẽ sử dụng dữ liệu Metakit (Amibroker/Metastock/Cả hai)
3. Cài đặt Plugins
4. Tải thư viện Scripts

Nguồn: https://xanhtube.com/

SHARE