Giải đáp Thiền Tông 28-02-2021: Phật tử Đỗ Thị Quỳ

Huyền ký của Đức Phật: ☞ https://youtu.be/yAVt9P8mj9s?list=PLOtXQ1m0FkHBRg_6v8lJfX9AKKamgYrjC
Đức Phật dạy tu Thiền Tông và Công thức Giải Thoát: ☞ https://youtu.be/zNIdnGXs3uk?list=PLOtXQ1m0FkHBRg_6v8lJfX9AKKamgYrjC

#thientong #giacngo #giaithoat #giaidapthientong #chankhong

Nguồn: https://xanhtube.com/

SHARE