Giải Thích Ca Dao Thành Ngữ Tục Ngữ Việt Nam - Phần 15: Môi hở răng lạnh, một mất mười ngờ

Giải Thích Ca Dao Thành Ngữ Tục Ngữ Việt Nam – Phần 15: Môi hở răng lạnh, một mất mười ngờ, một miệng thì kín, chín miệng thì hở, một nắng hai sương, một nghề thì sống đống nghề thì chết.

Nguồn: https://xanhtube.com/

SHARE