Số 12: Áp dụng Lean - bài học thành công của doanh nghiệp Việt Nam

Chuyên đề truyền hình thuộc Chương trinfh quốc gia “Năng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”

Nguồn: https://xanhtube.com/

SHARE